Home\For parents\Languages\Quý vị được mời tham gia GenV!
Back Quý vị được mời tham gia GenV!

Quý vị được mời tham gia GenV!

GenV là dự án nghiên cứu lớn nhất về thời thơ ấu từng diễn ra tại Úc.

Bản Tuyên bố của GenV về Thông tin cho Cha, Mẹ/Người Giám hộ

Trang này cho quý vị biết tất cả các thông tin về GenV để quý vị có thể quyết định muốn tham gia hay không. Trước khi quyết định, quý vị nên hiểu tại sao GenV đang diễn ra và GenV bao gồm những gì.

Một thành viên của nhóm GenV ghé thăm hoặc tiếp xúc với quý vị ngay sau khi em bé của quý vị chào đời – thường là trong bệnh viện. GenV cố gắng làm cho mọi thứ càng dễ dàng càng tốt cho những người tham gia.

Chúng tôi tham gia GenV bằng cách nào?
Quý vị ký mẫu đơn ưng thuận, và chúng tôi đưa cho quý vị một bản để giữ. Quý vị có thể tham gia vào tất cả hoặc một phần của GenV.
Mời quý vị xem thêm về từng thứ này dưới đây

Xin quý vị đọc các hướng dẫn này

Nếu quý vị đồng ý, chúng tôi thu thập một số thông tin và mẫu từ quý vị và con quý vị khi quý vị đăng ký tham gia GenV, và sau đó khi con quý vị lớn lên.

Nếu đồng ý, quý vị có thể lấy một hoặc cả hai mẫu để gửi trở lại qua đường bưu điện cho chúng tôi. Các hướng dẫn sẽ có sẵn trong bộ lấy mẫu này.

Bị thất lạc mất bộ lấy mẫu hay đã làm sai? – hãy liên hệ với chúng tôi:

Mẫu Nước Bọt của Quý vị Quy trình lấy mẫu nước bọt

Xin quý vị đọc thêm về mẫu nước bọt {ở đây}.

Xin quý vị đọc các hướng dẫn này

Mẫu Phân ở Tã Các hướng dẫn về Que GenV để Lấy Mẫu Phân từ Tã

Xin quý vị đọc thêm về mẫu phân từ tã {ở đây}.

Xin quý vị đọc các hướng dẫn này

Bộ sữa mẹ Hướng dẫn của GenV về Sữa Mẹ

Mời quý vị đọc thêm về mẫu sữa mẹ {ở đây}.

Xin quý vị đọc các hướng dẫn này