Home\For parents\Languages\တၢ်ကွဲမုၣ်ဘၣ်နၤလၢ နကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဖဲ GenV န့ၣ်လီၤ.
Back တၢ်ကွဲမုၣ်ဘၣ်နၤလၢ နကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဖဲ GenV န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကွဲမုၣ်ဘၣ်နၤလၢ နကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်ဖဲ GenV န့ၣ်လီၤ.

GenV မ့ၢ်၀ဲဒၣ် ဖိသၣ်အကတီၢ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအတၢ်တိာ်ကျဲၤအဒိၣ်ကတၢၢ် တခါလၢအအိၣ်ထီၣ်လၢအီးစတြ့လယါအပူၤအခီၣ်ထံးတဘျီန့ၣ်လီၤ.

GenV ပှၤပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်တၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအလံာ်ပာ်ဖျါ

လံာ်ကဘျံးပၤအံၤ ကတဲဘၣ်နၤဘၣ်ဃး GenV အဂ့ၢ် ဒ်သိးနဆၢတဲာ်လၢ နကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိး မ့တမ့ၢ် တပာ်ဖှိၣ်မၤသကိး ကသ့အဂီၢ်လီၤ.
တချုးနဆၢတဲာ်အခါ,နကြၢးနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်မနုၤအဃိGenVအံၤကဲထီၣ်အသးလဲၣ်ဒီးပာ်ဃုာ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.

GenV အကရူၢ်ဖိတဂၤကအိၣ်သကိးမ့တမ့ၢ်ဆဲးကျိးနၤဖဲနအိၣ်ဖျဲၣ်နဖိ၀ံၤသီသီအခါ,ညီနုၢ်ဖဲနအိၣ်လၢတၢ်ဆါဟံၣ်အခါန့ၣ်လီၤ.
GenV ပညိၣ်၀ဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤတၢ်လၢအညီအဘှါကတၢၢ်လၢပှၤလၢအပာ်ဃုာ်ပာ်ဂီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ပကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးဒီး GenV ဒ်လဲၣ်.
နဆဲးလီၤမံၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲအလံာ်တကွီၢ်ဒိအပူၤဒီးပကဟ့ၣ်နၤဒီးအဒိတဘ့ၣ်လၢနကပာ်ဃာ်အီၤန့ၣ်လီၤ.
နပာ်ဃုာ်လၢ GenV အတၢ်မၤခဲလၢာ်မ့တမ့ၢ်တနီၤတပူၤသ့လီၤ.

ကွၢ်အါထီၣ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတခါစုာ်စုာ် လၢလာ်တက့ၢ်

ဝံသးစူၤ ဖးတၢ်နဲၣ်လီၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတက့ၢ်

ဖဲနမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်န့ၣ်,ပကထၢဖှိၣ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ,တၢ်ဟံးန့ၢ်တၢ်အဒိအတဲာ်ခီဖျိဘဲအဘိတဖၣ်လၢနၤဒီးနဖိအအိၣ်ဖဲနဆဲးလီၤနမံၤလၢ GenV အပူၤအခါ,ဒီးတၢ်န့ၣ်မ့ၢ်၀ံၤဖဲနဖိဒိၣ်ထီၣ်ဆူညါန့ၣ်လီၤ.

နမ့ၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်န့ၣ်, နဟံးန့ၢ် တၢ်မၤကွၢ်အဒိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တခါ မ့တမ့ၢ် ခံခါလၢာ် လၢကဆှၢက့ၤဆူပအိၣ်အဂီၢ်သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.
တၢ်နဲၣ်ကျဲသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကအိၣ်ဖဲ တၢ်ပီးလီအပူၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပီးတၢ်လီလီၤမၢ် မ့တမ့ၢ် နမၤအီၤကမၣ်ဧါ. – ဆဲးကျိးပှၤတက့ၢ်

တၢ်ထွါဖိသၣ်ခံဖျီၣ် GenV တၢ်ထွါဖိသၣ်ခံဖျီၣ် အတၢ်နဲၣ်ကျဲတဖၣ်

ဖးအါထီၣ်ဘၣ်ဃး တၢ်ထွါဖိသၣ်ခံဖျီၣ် {ဖဲအံၤ} တက့ၢ်.

ဝံသးစူၤ ဖးတၢ်နဲၣ်လီၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတက့ၢ်

မိၢ်နုၢ်ထံပီးလီ GenV နုၢ်ထံအတၢ်နဲၣ်လီၤတဖၣ်

ဖးအါထီၣ်ဘၣ်ဃး မိၢ်နုၢ်ထံအဒိ {ဖဲအံၤ} တက့ၢ်.

ဝံသးစူၤ ဖးတၢ်နဲၣ်လီၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတက့ၢ်