Home\For parents\Languages\شمو بلدی پیوستن ده GenV دعوت شده اید!
Back شمو بلدی پیوستن ده GenV دعوت شده اید!

شمو بلدی پیوستن ده GenV دعوت شده اید!

جینV بزرگ ترین پروژه تحقیقاتی دوران کودکی ده آسترالیا استه.

بیانیه اطلاعات والدین/ سرپرست جینV

این صفحه همه چیز ره ده مورد GenV بلدی شمو موگه تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید شرکت که نید.
قبل از تصمیم گیری، شمو باید بدانید که چرا جینV اتفاق موفته و شامل چیز مواردی استه.

یکی از اعضای تیم جینV بلافاصله پس از تولد نوزاد، شمو ره ملاقات موکونه و یا تماس میگیره – معمولا ده شفاخانه.
GenV قصد دره که همه چیز ره تا حد امکان برای کسایی که د او شرکت مونه اسان بسازه.

چطور میتوانیم ده جینV بپیوندیم؟
شمو فارم رضایت ره امضا موکونید و مو یک نسخه شی ره شمو ره میدی که نگه دارید.
شمو میتوانید که ده همه یا برخی از جینV شرکت که نید.

ده زیر ده مورد هر یک از این موارد بیشتر مشاهده که نید

لطفا این دستورالعمل ها ره بخوانید

اگر شمو موافق به شید، زمان ورود ده سیستم جینV، و سپس با بزرگ شدوی کودک، برخی از معلومات و سواب از شمو و از کودک شمو ره جمع اوری مو کونی.

اگه موافق هستید، می تانید یک یا هر دو نمونه ره جمع آوری که ده بلدی ازمو رهی که نید
دستورالعمل بین کیت خواهد بود.

کیت ره گم که دید یا اشتباه که دید؟ – قدی ازمو تماس بیگیرید:

سواب پمپر ( لاته) دستورالعمل سواب پمپر (لاته) GenV

اطلاعات زیاد تر ده مورد سواب پمپر ( لاته) {اینجا}.

لطفا این دستورالعمل ها ره بخوانید

کیت شیر ​​مادر دستورالعمل شیر مادر GenV

ده مورد نمونه شیر مادر زیادتر بخوانید {اینجا}.

لطفا این دستورالعمل ها ره بخوانید