Home\For parents\Languages\شما برای پیوستن به GenV دعوت شده اید!
Back شما برای پیوستن به GenV دعوت شده اید!

شما برای پیوستن به GenV دعوت شده اید!

GenV بزرگترین پروژه تحقیقاتی دوران کودکی در استرالیا است.

بیان معلوماتی والدین/سرپرست GenV

این صفحه همه چیز را در مورد GenV به شما میگوید تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا میخواهید شرکت کنید.
قبل از تصمیم گرفتن، باید بفهمید که چرا GenV اتفاق میافتد و شامل چه مواردی میباشد.

یکی از اعضای تیم GenV پس از تولد طفل شما – معمولاً در شفاخانه – با شما ملاقات میکند یا با شما تماس میگیرد.
هدف GenV این است که کارها را تا آنجا که امکان دارد برای انهاییکه به ان میپیوندند آسان سازد.

ما چگونه به GenV بپیوندیم؟
شما فورم رضایت را امضا کنید و ما یک کاپی انرا برای نگهداشتن به شما میدهیم.
شما میتوانید در همه یا قسمت از GenV شرکت کنید.

در باره هر یک از این موارد در ذیر بیشتر بخوانید

لطفا این دستورالعمل ها را بخوانید

اگر شما موافقت کنید، ما هنگام ثبت نام در GenV، و سپس با بزرگ شدن طفل تان، برخی معلومات و سواب ها (نمونه) را از شما و فرزند تان جمع آوری میکنیم.

اگر موافق هستید، شما میتوانید یک یا هر دو نمونه را جمع آوری کنید تا برای ما ارسال کنید.
دستورالعمل داخل بسته خواهد بود.

بسته را گم کردید یا اشتباه کردید؟ – با ما تماس بگیرید:

سواب بمپر (nappy) دستورالعمل سواب بمپر GenV

معلومات بیشتر در مورد نمونه بمپر {اینجا} بخوانید.

لطفا این دستورالعمل ها را بخوانید

بسته شیر مادر دستورالعمل شیر مادر GenV

در مورد نمونه شیر مادر بیشتر {اینجا} بخوانید.

لطفا این دستورالعمل ها را بخوانید