Home\For parents\Languages\ܐܲܢ݉ܬܝ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܘܲܬܝ ܟ̰ܝܼܕܬܵܐ ܕܫܲܪܸܟܲܬܝ ܓܵܘ GenV!
Back ܐܲܢ݉ܬܝ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܘܲܬܝ ܟ̰ܝܼܕܬܵܐ ܕܫܲܪܸܟܲܬܝ ܓܵܘ GenV!

ܐܲܢ݉ܬܝ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܘܲܬܝ ܟ̰ܝܼܕܬܵܐ ܕܫܲܪܸܟܲܬܝ ܓܵܘ GenV!

GenV ܝܼܠܹܗ ܗܿܝ ܬܲܪܡܝܼܬܵܐ ܕܒܘܼܨܵܝܵܐ ܒܘܼܫ ܓܘܼܒܼܪܵܐ ܕܫܲܒܼܪܘܼܬܵܐ ܕܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܥܒܼܝܼܕܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܵܐ.

ܒܘܼܝܵܢܵܐ ܕܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕ GenV ܩܵܐ ܐܲܒܼܵܗܵܐ\ܢܵܛܪܵܢܵܐ

ܐܵܗܵܐ ܦܵܬܵܐ ܟܹܐ ܡܲܕܸܥܵܐ ܠܵܟܼܝ ܟܠ ܡܸܢܕܝܼ ܒܘܼܕ GenV ܩܵܐ ܕܡܵܨܝܲܬܝ ܩܵܛܥܲܬܝ ܒܚܝܼܵܠܵܟܼܝ ܐܸܢ ܒܵܥܝܲܬܝ ܫܲܪܸܟܲܬܝ.
ܡܼܢ ܩܵܕܡ ܕܩܵܛܥܝܼܬܘܿܢ ܒܚܸܝܼܵܠܵܘܟܼܘܿܢ، ܓܵܪܸܓ ܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܒܸܗܘܵܝܵܐ GenV ܘܡܘܿܕܝܼ ܟܹܐ ܚܵܒܼܹܫ.
ܚܲܕ ܗܲܕܵܡܵܐ ܕܝܲܗܠܵܐ ܕ GenV ܟܹܐ ܬܵܦܹܩ ܒܝܼܵܘܟܼܘܿܢ ܝܲܢ ܡܲܚܒܸܪܵܘܟܼܘܿܢ ܒܓ̰ܲܠܕܘܼܬܵܐ ܡܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܕܫܲܒ݂ܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܵܐ ܝܠܹܗ ܝܠܝܼܕܵܐ ـ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ ܓܵܘ ܒܹܝܬ ܟܪ̈ܝܼܗܹܐ.
ܝܼܫܵܐ ܕ GenV ܝܼܠܹܗ ܕܥܵܒܼܹܕ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢܕܝܵܢܹ̈ܐ ܦܫܝܼܛܹ̈ܐ ܐܲܝܟܼ ܟܡܵܐ ܕܡܸܬܗܵܘܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗܿ ܩܵܐ ܐ݉ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܫܲܪܸܟܝܼ.
ܕܵܐܟܼܝܼ ܡܵܨܲܚ ܫܲܘܬܸܦܲܚ ܓܵܘ GenV؟
ܓܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܕܪܲܥܢܵܐ ܥܲܠ ܦ̮ܘܿܪܡ ܕܩܒܵܠܬܵܐ، ܘܐܲܚܢܲܢ ܒܝܵܗܒܼܲܚ ܠܵܘܟܼܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܲܨܲܚܬܵܐ ܩܵܐ ܕܚܲܡܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗܿ.
ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܫܲܪܸܟܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ ܟܠܲܝܗܝ ܝܲܢ ܓܵܘ ܚܲܕܟܡܵܐ ܣܵܗܡܹ̈ܐ ܕ GenV.
ܚܙܹܝ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܟܠܚܲܕ ܡܼܢ ܕܐܲܢܹܐ ܐܸܠܬܸܚܬ

ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܟܼܝ ܩܪܹܝ ܠܐܲܢܹܐ ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ

ܐܸܢ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ، ܒܸܕ ܓ̰ܲܡܥܲܚ ܚܲܕܟܡܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܵܬܹ̈ܐ ܘܡܵܫܝܵܢܹ̈ܐ ܡܸܢܵܘܟܼܘܿܢ ܘܡܼܢ ܫܲܒܼܪܵܘܟܼܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܓܵܪܫܝܼܬܘܿܢ ܕܪܲܥܢܵܐ ܥܲܡ GenV، ܘܒܵܬ݉ܪ ܗܵܕܵܐ ܟܡܵܐ ܕܓܲܪܒܼܸܣ ܫܲܒܼܪܵܘܟܼܘܿܢ.

ܐܸܢ ܣܲܙܓܸܪܲܬܝ، ܡܵܨܝܲܬܝ ܫܵܩܠܲܬܝ ܚܲܕ ܝܲܢ ܬܸܪ̈ܘܲܝܗܝ ܢܸܡܘܼܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܕܫܲܕܪܲܬܝ ܠܗܘܿܢ ܒܒܲܪܝܼܕܵܐ ܩܵܐܠܲܢ

ܦܘܼܩܕܵܢܹ̈ܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܠܲܓܵܘܵܐ ܕܡܹܐܣܲܪܬܵܐ.

ܛܘܼܠܩܵܐܠܵܟܼܝ ܡܹܐܣܲܪܬܵܐ ܝܲܢ ܥܒܼܝܼܕܠܵܟܼܝ ܚܲܕ ܚܸܠܛܵܐ؟ ـ ܡܲܚܒܸܪ ܠܲܢ: